Groepsraad

De groepsraad is het hoogste bestuurlijkorgaan binnen de scoutinggroep. De groepsraad bestaat uit alle kaderleden binnen Scouting St. Jansgroep.  Elke maand is er een groepsraad-vergadering. Alle vrijwilligers zijn hier welkom, maar als er knopen doorgehakt gaan worden door middel van stemmen, dan mogen alleen groepsraadleden stemmen. Tijdens deze vergadering worden alle zaken binnen de vereniging besproken, wat er voor zorgt dat we op een lijn zitten.

De groepsraad bestaat uit

 • De leden van het groepsbestuur.
 • De leidinggevenden bij de speleenheden in de groepsvereniging.
 • De overige personen, die een functie in de groepsvereniging vervullen.

De groepsraad is verantwoordelijk voor

 • Het coördineren van de activiteiten van de tot de groepsvereniging behorende speleenheden.
 • Het uitdragen van de eventueel gekozen levensbeschouwelijke signatuur van de groepsvereniging.
 • Het goedkeuren van het beleid in de groepsvereniging, binnen het door Scouting Nederland vastgestelde beleid, middels het vaststellen van een meerjarenplan, een jaarplan en een jaarlijkse begroting. Het o.a. aan de hand van een jaarverslag en een financieel verslag, controleren van de uitvoering van het beleid en andere besluiten en afspraken welke door de groepsraad zijn vastgesteld.

De groepsraad besluit over

 • Het beleid in de groepsvereniging.
 • De benoeming van de leden van het groepsbestuur.
 • De benoeming van een vertrouwenspersoon voor de groepsvereniging.
 • De benoeming van leidinggevenden in de groepsvereniging.
 • De benoeming van anderen die een functie bij de groepsvereniging vervullen.
 • De benoeming van een lid van de groepsraad (en zijn plaatsvervanger) tot vertegenwoordiger van de groepsvereniging in de regioraad.